Ключова ланка у вашому кормовому ланцюгу

  • від

Значення кормів та кормовиробництва для аграрної економіки країни є винятковим, адже від ефективності виробництва, безпечності та якості продукції галузі залежить поточний стан та відродження тваринництва. Для підвищення ефективності галузі кормовиробництва необхідно вирішити ряд нагальних проблем, а саме провести технічне переоснащення виробничих процесів, забезпечити залучення досліджуваної сфери до інноваційного поступу, створити сприятливі інвестиційні умови.

Ми працюємо на ринку, який умовно можна назвати «Кормовий ланцюг». Ми не­розривно пов’язані з цим ланцюгом, а отже є його невід’ємною частиною. Голландська машинобудівна компанія VAN AARSEN («Ван Аарсен») активно бере участь у масштабній реконструк­ції підприємств, в будівництві та осна­щенні високопродуктивних заводів з виробництва комбікормів, концентра­тів і преміксів. Сьогодні референтний лист фірми по реалізованих проектах в країнах колишнього Союзу налічує близько 70 об’єктів.

На відміну від деяких виробників аналогічного обладнання, які здійсню­ють тільки його збірку, компанія «Ван Аарсен» виготовляє всі деталі сама, здійснює збірку і монтаж обладнання. Це дозволяє їй ретельно контролюва­ти виробничий процес і гарантувати високу якість кінцевої продукції.

За 70 років роботи на ринку ком­панія «Ван Аарсен» жодного разу не реалізувала два абсолютно однакових проекти. Кожен клієнт хоче щось зро­бити по-своєму, а часто навіть на двох своїх заводах воліє різну технологію виробництва.

Ми розуміємо, що загальні експлу­атаційні витрати – це не лише почат­кові інвестиції в обладнання заводу, які є вершиною айсбергу-витрат, а ще й трудовитрати, витрати на техобслу­говування, енерговитрати, витрати на забезпечення якості, також сюди вхо­дять непередбачені простої, вартість переходу на інший продукт, вартість браку. Тому нами були зроблені роз­рахунки, наприклад, по грануляторах CU, що показують, як це обладнання нового покоління допомагає знизи­ти загальні експлуатаційні витрати та дозволяє скоротити термін окупності інвестицій.

Перевагою над конкурентами во­лодієш тоді, коли можеш запропону­вати ринку безліч різних технологіч­них і технічних рішень. У свою чергу у замовника з’являється можливість гнучкіше, ефективніше і успішніше працювати, виробляти комбікорми різних видів, бути першим на ринку. Наша компанія продає не тільки окре­мі види обладнання, а й весь процес з автоматизацією.

Відомо, що збалансовані за по­живністю комбікорми – важлива скла­дова розвитку тваринництва і пта­хівництва. До них додається багато компонентів, що визначають якість комбікормів. Особливо цінні з них (біологічно активні добавки) входять в премікси, які використовують при виробленні комбікормів.

Розглянемо на прикладі ком­панії «Агролайф Корми» вироб­ництво преміксів і гранульованих комбікормів за допомогою облад­нання Ван Аарсен.

ТМ KORMIL – торгова марка ство­рена компанією «Агролайф корми», яка є виробником преміксів, БМВД і готових кормів для сільськогосподар­ських тварин. ТМ KORMIL – це більше 10 років успішної діяльності на аграр­ному ринку України.

Завдання компанії постачати на ринок продукцію, здатну конкурувати з імпортними аналогами, тобто запро­понувати премікси, вироблені за су­часними технологіями на сучасному обладнанні, з якісної сировини. Виро­бляти премікси, які не поступаються за якістю імпортним.

З 2012 року компанія «Агролайф корми» пропонує своїм клієнтам не тільки імпортну продукцію торгової марки «LNB», а й продукцію власного виробництва. Це стало можливим за­вдяки будівництву сучасного заводу.

Слід зазначити, що після рекон­струкції виробництва, компанія «Аг­ролайф корми» приділила особливу увагу передпроектному і проектному етапам робіт, прагнучи максимально врахувати всі наявні нововведення в технології і обладнанні.

З багатьох машинобудівних компа­ній, до яких звернулося керівництво «Агролайф корми», було обрано гол­ландську фірму «Ван Аарсен». Цьому вибору передувала велика робота фахівців компанії, які відвідали безліч підприємств з виробництва преміксів в Польщі, Голландії та Німеччині.

Виробництво преміксів

Технологічний процес автомати­зований, і за допомогою комп’ютера можна відключати вибірково облад­нання для обслуговування. На заводі використаний особливий принцип локальної аспірації. Зазвичай на під­приємствах застосовується схема єдиної аспірації всього обладнання. Вловлений фільтрами пил час від часу повертається в технологічний процес. При цьому важко відстежити, коли са­ме таке повернення відбувається, що негативно позначається на точності виконання рецептів. У схемі ж заводу «Агролайф корми» практично кожен вузол аспірується автономно. Пил з фільтрів у міру накопичення утилізу­ється, і його повернення назад в тех­нологічний процес виключено, що гарантує велику точність рецептів. Це особливо важливо при виробництві преміксів.

Вдалим є використання бункерів незвичної форми. Враховуючи осо­бливості виробництва преміксів, вони виготовлені з металу, сигароподібної конструкції, майже без конуса. Щоб створити таку конструкцію, довелося використовувати спеціальний шов. Такі бункери дозволяють випускати продукт без залягання його залишків на стінках.

Сировина завантажується в бун­кери через пристрій, обладнаний ас­піраційною системою. Компоненти дозуються за допомогою дозуючих за­сувок, встановлених під наддозатор­ними бункерами. Керують засувками індивідуальні гідравлічні циліндри. Зважують компоненти на дозуючих вагах типу S.I.D. (200 кг) з мінімаль­ною дозою зважування 4 кг, крок ви­мірювань -50 г. Для дозування мікро­компонентів (вітамінні і ферментні препарати, мінеральні солі та ін.) блок мікродозування включає 12 над­дозаторних бункерів із загальною кришкою, як і при дозуванні серед­ніх компонентів. Завантажують сиро­вину в бункери також за допомогою пристрою, обладнаного аспірацій­ною системою. Компоненти дозують­ся за допомогою дозуючих засувок, встановлених під наддозаторними бункерами. Керують засувками інди­відуальні гідравлічні циліндри. Для зважування мікрокомпонентів засто­совуються ваги типу M.I.D. (50 кг), для дозування компонентів. Мінімальна доза зважування – 1 кг, межа зважу­вання – 20 кг. Також установки мають підворушувач, який не дає залягати продукту. В цілому можливе дозуван­ня більш ніж 20 компонентів.

Після запуску обладнання для ви­робництва преміксів почалася робо­та в напрямку гранульованих кормів. Вона вимагала професійного підходу і детального вивчення при виборі обладнання для грануляції. Тому слід відзначити роботу головного інже­нера Андріана Петріва, який зробив істотний внесок в організацію цього процесу.

З огляду на досвід роботи з мікро­дозування для преміксового виробни­цтва керівництво «Агролайф корми» прийняло рішення встановити лінію грануляції голландської компанії «Ван Аарсен». За чотири роки експлуатації установок мікродозування обслуго­вування не вимагало ремонту або до­даткових вкладень.

Процес гранулювання

У складі лінії два накопичувальних бункери для розсипного комбікорму. З них комбікорм шнековими конвеє­рами транспортується в проміжний бункер, а потім в змішувач-кондиціо­нер прес-гранулятора. Змішувач-кон­диціонер оснащений регульованими і взаємозамінними зносостійкими лопатками, форсунками для пару, на­вісними дверцятами з кінцевим вими­качем. Для запобігання витоку пару вхідний отвір в кондиціонер обладна­но паровим затвором.

З кондиціонера продукт надхо­дить в компактний прес-гранулятор C600 продуктивністю 10 т/ч. Продук­тивність цієї машини і висока якість гранул досягаються за рахунок вели­кої робочої поверхні матриці і її опти­мальної кутової швидкості. Швидкість регулюється відповідно до особли­востей оброблюваного продукту. Для захисту прес-гранулятора від мета­ломагнітних домішок застосовується магнітна колонка, яка знаходиться у вхідному патрубку. Гарячі гранули надходять в протиточний охолоджу­вач по сполучному лотку, укомплек­тованому індикатором руху продукту.

Охолоджувач і прес-гранулятор відокремлює шлюзовий клапан, що запобігає підсмоктуванню гарячого повітря. Обертається розподільник гранул з роторним приводом рівно­мірно розподіляє їх в охолоджувачі. Охолоджувач, що працює за прин­ципом «перший увійшов-перший вийшов», об’єднаний з унікальним, запатентованим розвантажувальним механізмом, гарантує повне розван­таження. Ризик місцевого переохо­лодження гранул відсутній, оскільки механізм розвантаження здійснює постійний їх випуск. Гранули не руй­нуються через незначні різниці темпе­ратур між гранулами і охолоджуючим повітрям на всіх стадіях охолодження. Таким чином, попереджається «тепло­вий шок» гранул. Крім того, вони зна­ходяться в спокої відносно одна од­ної при вертикальному переміщенні. Процес охолодження починається, як тільки дно охолоджувальної камери покриється гранулами, і закінчується тільки тоді, коли вивантажили останні гранули.

Для очищення відпрацьованого в охолоджувачі повітря використову­ється циклон. Аспіраційні відходи по­вертаються в проміжний бункер. Гра­нули норією подаються в просіювач для розподілу їх на велику фракцію (готову продукцію) і дрібну фракцію. Великі відходи йдуть в накопичуваль­ний короб, а після цього на повторне гранулювання, дрібна фракція повер­тається в проміжний бункер над прес гранулятором.

Ці та інші прогресивні техноло­гічні рішення, що базуються на інжи­нірингових пропозиціях фірми «Ван Аарсен» – постачальника основного технологічного і транспортного об­ладнання для виробництва комбікор­мів, дозволяють виробляти якісну, конкурентоспроможну продукцію.

Шлях, пройдений компанією «Аг­ролайф корми», не можна назвати легким. В умовах дефіциту фінансових коштів, використовуючи в основному власні грошові ресурси і спираючись на висококваліфіковані кадри, по­будувати сучасний завод, який від­повідає європейському рівню – по­зитивний приклад у вітчизняному аграрному секторі.